Дискриминация на n-та степен*

Съкратеният вариант на публикацията може да прочетете тук.

Преобладаващ в образуваните преписки през последната отчетна 2011 г. в Комисията за защита от дискриминация е признакът лично положение. Той се среща в 157 от образуваните през 2011 г. преписки. След него е признакът увреждане – в 66 преписки, трети е признакът възраст – среща с в 61 образувани преписки.                                                          

Обобщено през всичките години на работа на КЗД подреждането е такова – признакът лично положение се среща в 496 преписки, увреждане – в 292 преписки, и етническа принадлежност – в 247 преписки.

Пояснение за признак лично положение. Той е уникалното съчетание на различните персонални характеристики на отделния човек (напр. семейно положение, образование, местожителство и др.) обобщават понякога в признака „лично положение” няколко защитени от закона признака или дават възможност за преценка дали хора с еднакви личностни характеристики са третирани еднакво при сходни обстоятелства. Прегледа на препоръките на Европейския икономически и социален комитет ЕИСК за подобряване на законодателството и разширяване на обхвата и сферите за борба с дискриминацията потвърждават, че включването на посочения в чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България признак „лично положение” в защитимите признаци по чл. 4 от ЗЗДискр. е не само конституционно оправдано, но и далновидно решение на българския законодател, към което останалите държави членки се насочват години по-късно.

За тази година в КЗД до 31.05.2012 г. преобладаващи в образуваните преписки са признаците: лично положение – в 45 преписки, увреждане – в 25 преписки, етническа принадлежност – в 24.

Може да се обобщи обаче, че най-много са жалбите за дискриминация при упражняване право на труд, като тук се преплитат различни дискриминационни признаци – възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална или политическа принадлежност и др.

Тенденция има и в нарастването на жалби срещу кметове след изборите заради съкращения в общинската администрация по политически причини, като поводът е кой за кого е гласувал на изборите.

Осезателно нарастват оплакванията, свързани с лечението на онкоболните в държавата, в това число животоспасяващите лъчетерапия и химиотерапия и алтернативните методи, като имуностимулиращата терапия. Тези оплаквания индикират за необходимост от цялостното привеждане на медицинските грижи в тази област до съвременно равнище.

Жалбите и сигналите, подадени в КЗД през 2011 г., са 848. През 2010 г. те са 836, през 2009 г. – 1038, през 2008 – 738, през 2007 – 645, през 2006 – 289, през 2005 г. – 27. Общият брой на постъпили жалби и сигнали през годините в комисията е 4421. Както е видно, пикът на брой подадени жалби е през 2009 година, но ако трябва да се прави паралел, през 2011 година има повече образувани преписки в сравнение с 2009 и 2010 година – съответно 362 към 298 и 268. Това значи, че има промяна в качеството на жалбите – те са по-издържани и по-конкретни, дават възможност за съпоставимост и за образуване на производство. Изводът е, че хората все по-осезателно научават и осъзнават правата си и са все по-наясно с компетенциите на комисията. Това всъщност е и резултат от многогодишната превантивна и обучителна дейност на КЗД в цялата страна.

Освен тази разяснителната кампания през годините комисията оказва независима правна помощ на жертвите на дискриминация чрез разяснения на правата им, практически указания за подаване на жалба. Също така гражданите се информират за различните законови способи за защита от дискриминация – пред комисията или пред съда, като им се обясняват общите неща и различията в двете производства. Това се извършва от експертите от отдел „Правен” ежедневно по телефона или в приемната в сградата на КЗД.

Нашите регионални представители организират периодично по общини открити приемни за граждани, станали жертва на дискриминация.

По чл. 47, т. 9 от Закона за защита от дискриминация в приемната на комисията, в регионалните представителства на КЗД в страната, както и по телефон и електронна поща, през 2011 г. са предоставени консултации по 7011 случая.

Различни могат да бъдат причините, по които са дискриминирани жалбоподателите при упражняване право на труд. Много често жалбите саза твърдяно неправомерно ранно пенсиониране от работещите в сферата на образованието, на услугите, административната дейност.

Има оплаквания за нееднакво заплащане при еднакво положен труд и равен ценз, понякога мъжът е с по-голяма заплата от колежката жена. Или в друг случай – на две работнички им е вменено в дълг да обучават по-младите си колеги мъже. После жените са съкратени и на тяхно място са назначени обучаваните от тях. В трети случай служителка преди отпуск по майчинство въвежда в работата дълго време своя заместник. Оказва се, че през времето на обучението бъдещият заместник е получавал с двеста лева по-висока заплата от жената.

Има оплаквания и твърдения за неправомерни уволнения, за тенденциозни обвинения и непрестанен тормоз на работното място с цел да се създаде такава обстановка за работещия, която да го принуди сам да напусне.

Има оплаквания за дискриминация заради синдикалната принадлежност – ръководителят е нескрит афинитет към даден синдикат, в който със силови средства се трупа членска маса от предприятието. Неволите са за сметка на работниците и служителите, имащи „неблагоразумието” да са членове на друг синдикат.

Има жалби за дискриминация по признак политическа принадлежност. Както вече бе споменато, тези жалби се превръщат в тенденция след местните избори през 2011. Жената на служител в общинска администрация е била на балотаж с настоящата кметица на селото. Служителят жалбоподател е потърпевш от събитията. Жалбоподателка работи от 1981 г. в кметството в село в Русенско и е старши специалист счетоводител. През 2011 г. участва в изборите, като се кандидатира за кмет на селото. След изборите има уверението на новоизбрания кмет, че ще работят, както са работили досега. След това обаче кметът споделя с нея, че хората, работили за него на изборите, искали тя да бъде освободена от работа.

Съпругът на жалбоподателка е бил кандидат за кмет в една от общините пак в Русенско. Явява се на балотаж с кандидата на ГЕРБ, но подава отвод и отстъпва мястото си на кандидата на БСП, който печели. Оттам според жалбоподателката тръгват неволите й като главен експерт в дирекция „Бюро по труда”.

Налице са понякога и характерни трикове на работодателите, за да се освободят от ненужните им подчинени. Правят се структурни промени, като от щатните разписания се махат длъжностите, които се заемат от хора, нарочени за съкращаване. Друг ход е тогава, когато изборно се повишава квалификацията на определени хора, а след това „неквалифицираните”са принуждавани да напускат – в повечето случаи – „по взаимно съгласие”…

Срещат трудности хората с увреждания при намиране на работа, трудности има дори след постъпване. Хора с определена степен на нетрудоспособност, установено с решение на ТЕЛК, не са добре дошили като новоназначени. И ако нещата са стигнали до трудов договор, представянето на решението на ТЕЛК обръща ситуацията, от страна на работодателя се търсят всевъзможни причини кандидатът да не бъде назначен, създават се тепърва комисии за конкурс за работното място, назначава се естествено друг, завършекът на сагата е, че човекът с увреждания подава жалба в КЗД. Една от първите жалби в КЗД бе от незряща жена, която се представя най-успешно на конкурс за работа, но преднамерено и неоправдано е назначен друг, като основна причина се оказа нейното увреждане. КЗД постанови конкурсът да бъде законосъобразно повторен. В друг случай тенденциозно и против казаното в решението на ТЕЛК служителят или работникът с увреждане е пращан да върши дейност, която му е противопоказана. В трети случай в голяма търговска верига жена с намалено зрение е подигравана заради своето увреждане, решават да я съкратят, тя отказва да подпише документа, заради което с часове е затворена във фризера при минусови температури. Друг млад човек с увреждане твърди, че с уменията си оправил документацията и техниката на регионалното представителство на съюз на хора с увреждания, но независимо от това председателят на местната организация поискал жалбоподателят да бъде преместен на друго работно място, заради липса на качества за заеманата длъжност.

Разбираемо е, че случаите със сексуален тормоз са деликатни, затова и жалбите в Комисията за защита от дискриминация с подобни оплаквания не са много през годините. Като че ли обаче потърпевшите все повече набират смелост да споделят своята болка и да потърсят възмездие за извършителя. 5 са жалбите за сексуален тормоз от 2006 г. до 2010 г. включително, 5 са те и само за 2011 г. За 2012 година жалбите за сексуален тормоз са три. Тези случай освен всичко друго, са и трудно доказуеми, много често подобни интервенции се вършат без свидетели, рядко похотливците са агресивни пред други хора, макар и това да не е изключено. През тази година беше наложена от КЗД и най-високата глоба за доказан секстормоз на шеф на банков клон над негова подчинена – 4500 лева.

 Не са масовост жалбите за сексизъм. Имаше жалба на 13 жалбоподателки срещу рекламна кампания с наименование „Страст на кристали”. В жалбата се твърдеше, че с рекламните клипове и билбордове на кампанията се принизява достойнството на жената, олеква, отново принизено, отношението към женското тяло, като интимни части от това тяло са покрити с динени кори, които пък били отпадъчен продукт. Дискриминация в решението на КЗД по преписката не бе установена.

Една интересна справка – на база постановените от КЗД решения през 2011 г. съотношението жени – мъже е 173 към 140. Сборът им не дава броя на постановените решения, защото по дадена преписка може да има няколко жалбоподатели. Съотнесено към общата бройка жалбоподатели по постановените решения може да се каже, че 55 на сто са жени и 45 на сто са мъже.

Перманентни са жалбите за твърдяна дискриминация по признак сексуална ориентация. В повечето случай обвиненията са срещу медии, срещу дадени в ефира или на страниците на пресата интервюта, срещу заглавия на статии или нечии обобщения. Най-често в жалбите се изразява несъгласие срещу неподходящи сравнения и епитети и изобщо срещу начина, по който се говори за гей-лесбийската общност, защото според жалбоподателите той е възмутителен, ироничен, унизителен. Така се правели негативни внушения към цялата посочена общност.

Няма постъпили в КЗД жалби на бежанци. Имаше жалби на установили се вече в страната ни чужденци – на китайка срещу българи, които се оплакват от шума и миризмите от отдушниците на ресторанта й. В друга жалба англичанин не бе съгласен с факта, че е лишен от възможността да ползва преференции за даден продукт на наш телеком само зари това, че е англичанин. И в двата случая не бе установена дискриминация.

Направено бе преди време по заръка на КЗД от МБМД национално представително изследване за нагласите на 1202 българи спрямо бежанците. То обхваща и 821 чужденци – бежанци, имигранти и други групи чужденци, помолени да дават оценки на различни сфери на живота у нас. Данните и изводите от него сочат, че чужденците от Далечния и най-вече от Близкия Изток най-силно усещат негативно отношение от страна на българите, вероятно най-вече поради различния цвят на кожата; чужденците у нас се характеризират като хора в трудоспособна и социално активна възраст и имат потенциал да капитализират способностите си тук; чужденците са склонни да не приемат отношението на българите за дискриминационно, което е част от нагласата да бъдат приети у нас.

Периодично постъпват жалби от представители на малцинствата. Интересна бе преписката преди години, в която жалбоподателят – млад човек от ромски произход, не бе допуснат на работа в МВР именно защото е такъв. КЗД установи дискриминация и даде съответните предписания на ответната страна. При друг представител на ромския етнос, още когато определяли заплатата му от 370 лева, диспечерът казал, че тези пари са му много и „циганинът като е на зор ще работи и за 100 лв.”. Така заплатата му била намалена. Мъж от турски произход на работа като отговорник за реда и сигурността в общината е подложен на тормоз от кметицата на селото.

Имаше преписка в комисията по жалба на българин, който не бе приет за охранител в училище, в което преобладават деца от ромски произход, защото на директорката и бил необходим охранител ром.

В КЗД има преписка, която не е свързана с дискриминация при упражняване право на труд, но е общозначима по наболял проблем, затова е необходимо да бъде посочена. Образувана по жалба на студент от София срещу Център за градска мобилност, като се твърди за наблюдавана от него системна дискриминация от страна на служителите от Център за градска мобилност срещу пътниците от български произход. „При сравними сходни обстоятелства на гражданите от цигански произход не се изискват билет или абонаментна карта, докато на тези от български произход се изискват” – констатира жалбоподателят. Неведнъж е свидетел на подобни ситуации, прави забележка на контролните органи, но се превръща в потърпевш. Жалбоподателят твърди, че тази практика е общоизвестна, а ръководителите на отговорните звена били наясно с нея, но не предприемали нищо. Затова той се обръща към КЗД, а не към „виртуалното деловодство” на Центъра за градска мобилност. Преписката е обявена за решаване.

Възрастта е особено чувствителна тема за 2012 година, защото от ЕС е обявена година за активно остаряване. Чести случаи на дискриминация по признак възраст са на работното място. Работодателите при необходимост от съкращаване започват да правят това с хората, добили право на ранно пенсиониране, като дори няма предварителен разговор в тази посока – законът го разрешава. Няма подбор, няма образователен ценз, няма съобразяване с професионалните качества на старите кадри, те са удобната мишена. По този начин остават на работа по-младите, с по-нисък старт, с по-малък трудов стаж, с по-малки заплати – нещата пак опират до финанси. Парадоксът обаче е, когато на работа остават и хора, които са придобили право на пенсиониране преди жалбоподателите.

С решение през 2011 г. по преписка срещу голяма телекомуникационна компания, образувана след жалба на 40 служителки, които били съкратени поради това, че се над 40-годишна възраст, бе наложена и най-голямата глоба от КЗД през годините. Общата сума на наложените глоби на двама ръководители в компанията бе 21 950 лв.

Младите хора срещат проблеми както при търсене на работа, така и при постъпване на работа. Млад мъж се оплаква от дискриминация по пол, когато кандидатства за обявена позиция за сервитьор, посещава посоченото място за интервю, но разбира, че за длъжността се търсят само жени. Млада дама открива, че има точка от трудовия договор в пловдивска фирма, според която, ако забременее, служителка на фирмата дължи 700 лв. неустойка на работодателя си. В друга преписка се разглежда казусът за съкращаването на млада служителка в държавно предприятие в провинцията, която е от малцинствен произход Интересното е, че тя не е дискриминирана по признак етнос, а е съкратена поради поставен критерии „години стаж”. По този начин на работа остава служителката с по-голям стаж, която обаче е със средно образование, а е съкратена младата жалбоподателка, която е с по-малък стаж, независимо че е с висше образование, специалност „Финанси”, и работи в счетоводство. Възниква въпросът това не е ли елегантен начин да се отстрани представителката на малцинството, което разбира се е недоказуемо. Според комисията съкращаване на щата в този случай не е дискриминация по признак етнос, но представлява забранена от закона непряка дискриминация на основата на признак възраст, за която липсва обективно и разумно оправдание…

Хората изтеглят жалбите си, когато бъде образувана преписка и ответната страна е уведомена за оплакванията на жалбоподателя, страните помежду си понякога водят преговори и изчистват противоречията си или са съгласни да работят заедно в тази посока. Не би могло да се отрече, че и страхът от евентуално преследване от страна на работодател към работник, кара работникът да оттегли жалбата си, въпреки че преследването е форма на дискриминация и е следено от КЗД и наказуемо от закона. Съгласно закона заседателният състав на първото заседание по преписката е длъжен да предложи на страните да се помирят и това е голяма стъпка към превенцията. Тогава също понякога след споразумяване на страните се стига до оттегляне на жалбата и прекратяване на преписката.

 Като че ли започнахме да разбираме толерантността наистина като толерантност, а не само като търпимост, защото досега преобладаваше мнението, че щом някой търпи някого, значи е толерантен. А трябва да свикнем да възприемаме различните от нас. Но затова е необходимо рушене на стереотипи и предразсъдъци – нелек и дълъг процес. Заради един по-добър свят дълг на обществото е тези стереотипи да не бъдат предавани като ненужна щафета на следващите поколения.

Според проучването на Евробарометър начинът, по който се гледа на хората над 55 години, се определя като положителен от едва 29 на сто от анкетираните българи, при средно за всички държави членки на ЕС 61 на сто.

Едно по-старо проучване сочи, че 16 на сто от европейците заявяват, че са били обект на дискриминация на основание раса, вероизповедание, увреждане или сексуална ориентация. Същевременно 64 на сто от европейците са загрижени, че рецесията ще доведе до по-голяма възрастова дискриминация на трудовия пазар.

Налице е обаче значително нарастване на усещането за дискриминация въз основа на възрастта и заради увреждания.58 на сто от европейците смятат, че възрастовата дискриминация е широко разпространена в тяхната страна.

Що се отнася до подаването на сигнали за дискриминация, повечето от европейците биха се обърнали първо към полицията (55 на сто), докато 35 на сто биха се свързали с компетентния орган по въпросите на равенството, а 27 на сто – със синдикат. Степента на доверие в различните организации, занимаващи се с въпросите на дискриминацията, варира значително в различните страни.

Отчетът на КЗД за 2011 г. не е качен на сайта на комисията, защото все още не е приет от парламента. Когато това стане, ще бъде обнародван.

Констатации от преписки в КЗД относно лечението на онкоболни в страната

 Зачестилите оплаквания в Комисията за защита от дискриминация, касаещи лечението на онкоболните в държавата, в това число животоспасяващите лъчетерапия и химиотерапия и алтернативните методи като имуностимулиращата терапия, индикират за необходимост от цялостното привеждане на медицинските грижи в тази област до съвременно равнище.

Сигналите са както от пациенти, така и от практикуващи лекари в съответната област. Образуваните преписки в КЗД 8 на брой, но в хода на производствата починаха 2 жалбоподатели, страдащи от онкологично заболяване, и не доживяват правото си на защита и съвременна медицинска помощ като палиативна помощ и подкрепа за борба със страшното заболяване.

Във всеки един от случаите, касаещи пряко човешкия живот, се поставят проблемите за отговорността на държавата в условията на непрекъснато нарастващ брой лица, страдащи от тежки форми на онкологични заболявания. Те оформят голяма група от населението в изключително уязвимо и зависимо положение.

В провежданите проучвания КЗД констатира, че Националният раков регистър, водещ статистиката с данни за онкоболните, не е общодостъпен за данни, събрани след 2008 г., т.е. за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. няма достъпна актуална информация.

Служебно събраната информация съдържа данни, че действащата методика за финансиране на лъчетерапията генерира сериозни загуби на лечебните заведения със съвременна лъчетерапевтична апаратура. Изчислено е, че себестойността на един пациент при 20-дневен курс на лечение на линеен ускорител е около 4000 лв. Към настоящия момент НЗОК заплаща по клинична пътека № 258 (високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания) около 1900 лв., без да се отчита продължителността на лечебния курс. Разликата до 4000 лв. се поема от съответната болница.

По предварителни изчисления един курс на лечение с новата методика за модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT) ще струва около 10 000 лв., като се има предвид, че клиничната пътека е същата – №258, със същите 1900 лв. по нея. Само за сравнение – в Турция подобно лечение струва около 10 000 евро. Цената на лечение с този метод в страните от ЕС варира, но никъде не е по-ниска от 16 000 евро и всичко се поема от държавата.

По време на производствата е констатирано също така, че оборудването в България със съвременни апарати за лъчелечение не е на препоръчителното за Европейския съюз равнище. В страните с добре развито лъчелечение се счита за норма наличието на един линеен ускорител на 180 000 до 280 000 души население. В България към момента работят само 5 линейни ускорители за население от 7,35 милиона души.

На един апарат за перкутанно лъчелечение (облъчване през кожата с гама или Х-лъчи) с високоенергийни източници като капацитет годишно се препоръчва лечението средно на 400-500 пациенти. На един такъв апарат у нас се падат средно около 900 пациента, като въпреки свръхнатоварването на апаратите листата на чакащи се удължава непрекъснато. Казано по друг начин, броят на чакащите лечение онкоболни надхвърля няколкократно капацитета на апаратите. Резултатът е липсата на своевременно лечение за около 8000 болни годишно. Към така поставения проблем се наслагва и проблемът за несравнимо по-ниското от европейските нива заплащане на труда на медицинските кадри, което води до отлив на специалисти онколози.

В пети състав на Комисията за защита от дискриминация е разпределена преписка, образувана по жалба на Г.Г. от Видин срещу председателя на Териториална съюзна организация (ТСУ) във Видин на Съюза на слепите в България. Жалбоподателят твърди, че е започнал работа в организацията. Назначен е от Община Видин, направление „Социални услуги”. Твърди още, че за времето, през което е работил, благодарение на добрата си компютърна и техническа грамотност привежда техническите информационни средства и документацията в отлично състояние. Независимо от това председателят на ТСУ поискал жалбоподателят да бъде преместен на друго работно място, защото му липсвали качества за заеманата длъжност. И подчертал, че му трябвал човек с „безупречна речева култура” и отлично зрение. Жалбоподателят не крие, че има затруднение в говора, което никога не му е пречело в общуването, и притежава отлично зрение. Чувства се дискриминиран и иска от комисията да преустанови твърдяното от него нарушение на неравно третиране.

* С разрешението на Комисията за защита от дискриминация публикувам пълния текст към мое запитване + отговор към допълнителен въпрос, който касае онкоболните в страната. Правя го, защото темата ми се струва важна, а случаите са повече от любопитни…

Изложението следва логиката на предварително зададените въпроси, които са свързани предимно с дискриминацията на работното място. Редакцията на текста е минимална.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s